Polityka prywatności

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie rodzaje Państwa danych osobowych (zwanych dalej w skrócie "danymi") są przez nas przetwarzane, w jakim celu i w jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich przypadków przetwarzania przez nas danych osobowych, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online").

 

Odpowiedzialny

SilkRoot LLC
www.silkroot.io

Adres e-mail
secure[@]silkroot.io

Telefon
+44 20 4571 8261

 

Przegląd operacji przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych oraz cele ich przetwarzania, a także odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące zawartości
 • Dane dotyczące umów
 • Dane użytkowe
 • Dane meta/komunikacyjne

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • Klienci
 • Zainteresowane strony
 • Partnerzy komunikacyjni
 • Użytkownicy
 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi
 • Uczniowie/ studenci/ uczestnicy

Cele przetwarzania danych

 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar zasięgu.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Remarketing.
 • Miara przeliczeniowa.
 • Śledzenie afiliacji.
 • Zarządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe.
 • Informacje zwrotne.
 • Marketing.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników.
 • Budowanie publiczności.
 • Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.

Stosowne podstawy prawne

Poniżej znajdą Państwo przegląd podstaw prawnych DSGVO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR, w Państwa lub naszym kraju zamieszkania lub siedziby mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych. Ponadto, jeśli w poszczególnych przypadkach istotne będą bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Państwa o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wykonanie umowy i wnioski przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych przeprowadzonych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (Art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych.
 • Uzasadnione interesy (Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z prawem, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia oraz stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności ochronę poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu, wprowadzania, ujawniania, zapewniania dostępności i segregacji danych. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na przypadki naruszenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https): W celu ochrony Państwa danych przekazywanych za pośrednictwem naszej oferty online stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po prefiksie https:// w pasku adresu przeglądarki.

Przekazywanie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych może się zdarzyć, że dane te zostaną przekazane lub ujawnione innym organom, przedsiębiorstwom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Państwa danych odpowiednie umowy lub porozumienia służące ochronie Państwa danych.

Przekazywanie danych w ramach organizacji: Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej organizacji lub udzielać im dostępu do takich danych. Jeżeli przekazanie danych następuje w celach administracyjnych, przekazanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach biznesowych i operacyjnych lub następuje, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy lub gdy mamy zgodę osób, których dane dotyczą, lub pozwolenie prawne.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych innym osobom, podmiotom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.

Dane przetwarzamy lub zlecamy ich przetwarzanie wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych (art. 44 do 49 DSGVO, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawnymi, gdy tylko zgody na ich przetwarzanie zostaną odwołane lub inne zezwolenia przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one niezbędne do realizacji celu).

Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą zostać zachowane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego lub których przechowywanie jest konieczne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nasze wskazówki dotyczące ochrony danych mogą również zawierać dalsze informacje na temat przechowywania i usuwania danych, które będą miały pierwszeństwo dla odpowiednich operacji przetwarzania.

Wykorzystanie plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe lub inne notatki pamięciowe, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują informacje z urządzeń końcowych. Na przykład w celu zapisania statusu logowania na koncie użytkownika, zawartości koszyka w sklepie internetowym, treści, do których uzyskano dostęp lub funkcji wykorzystywanych w ofercie online. Pliki cookie mogą być ponadto wykorzystywane do różnych celów, np. do celów funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu ofert online, jak również do tworzenia analiz przepływu odwiedzających.

Uwagi na temat zgody: Używamy plików cookies zgodnie z wymogami prawa. Dlatego też uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest ona wymagana przez prawo. W szczególności zgoda nie jest wymagana, jeżeli zapisywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie konieczne do świadczenia użytkownikowi usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online), której wyraźnie zażądał. Odwołalna zgoda jest wyraźnie podawana do wiadomości użytkowników i zawiera informacje na temat danego zastosowania plików cookie.

Uwagi na temat podstaw prawnych w prawie ochrony danych: Podstawa prawna w świetle prawa o ochronie danych, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy poprosimy użytkowników o zgodę. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest ich zadeklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w ramach obsługi biznesowej naszej oferty online i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w kontekście wypełniania naszych zobowiązań umownych, jeśli stosowanie plików cookie jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Do jakich celów pliki cookie są przez nas przetwarzane, wyjaśniamy w ramach niniejszej polityki prywatności lub w kontekście naszej zgody i procedur przetwarzania.

Czas przechowywania: Ze względu na czas przechowywania wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (również: pliki cookie sesji): tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Trwałe pliki cookies: Trwałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Przykładowo, status logowania może zostać zapisany lub preferowane treści mogą być wyświetlane bezpośrednio przy ponownych odwiedzinach strony internetowej przez użytkownika. Podobnie, dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie mogą być wykorzystane do pomiaru zasięgu. O ile nie udzielimy użytkownikom wyraźnej informacji o rodzaju i czasie przechowywania plików cookie (np. w ramach uzyskiwania zgody), użytkownicy powinni założyć, że pliki cookie są trwałe, a okres ich przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): Użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi art. 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu znajdują się w niniejszej polityce prywatności). 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu znajdują się w ramach niniejszej polityki prywatności). Użytkownik może również zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Usługi biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i zainteresowanych stron (zwanych dalej łącznie "partnerami umownymi") w ramach stosunków umownych i porównywalnych stosunków prawnych, jak również powiązanych środków oraz w ramach komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownymi), np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Obejmuje to w szczególności zobowiązania do świadczenia uzgodnionych usług, wszelkie zobowiązania do aktualizacji oraz środki zaradcze w przypadku gwarancji i innych zakłóceń w świadczeniu usług. Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi zobowiązaniami i organizacją firmy. Ponadto przetwarzamy dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony naszych partnerów umownych i naszej działalności gospodarczej przed nadużyciem, zagrożeniem ich danych, tajemnic, informacji i praw (np. w celu zaangażowania służb telekomunikacyjnych, transportowych i innych służb pomocniczych, jak również podwykonawców, banków, doradców podatkowych i prawnych, dostawców usług płatniczych lub organów podatkowych). W ramach obowiązującego prawa ujawniamy dane partnerów umownych osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. Partnerzy umowni zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania danych, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Przed lub w trakcie zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnych oznaczeń (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych) lub osobiście, informujemy partnerów umowy, które dane są wymagane do wyżej wymienionych celów.

Dane usuwamy po upływie ustawowych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych, tzn. z reguły po 4 latach, o ile dane nie są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. dla celów podatkowych z reguły 10 lat). Dane udostępnione nam przez partnera umowy w ramach zlecenia usuwamy zgodnie ze specyfikacją zlecenia, z reguły po zakończeniu zlecenia.

O ile w celu świadczenia naszych usług korzystamy z usług zewnętrznych dostawców lub platform, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i uwagi dotyczące ochrony danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

Analizy ekonomiczne i badania rynku

Ze względów biznesowych oraz w celu rozpoznania tendencji rynkowych, życzeń partnerów umownych i użytkowników analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp., przy czym do grupy osób, których dane dotyczą, mogą należeć partnerzy umowni, osoby zainteresowane, klienci, odwiedzający i użytkownicy naszej oferty online.
Analizy te są przeprowadzane w celu oceny działalności, marketingu i badań rynkowych (np. w celu określenia grup klientów o różnych cechach). W tym celu możemy, o ile to możliwe, uwzględniać profile zarejestrowanych użytkowników wraz z ich danymi, np. dotyczącymi wykorzystywanych usług. Analizy te służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi, tzn. zanonimizowanymi wartościami. Ponadto uwzględniamy prywatność użytkowników i przetwarzamy dane do celów analizy w sposób możliwie jak najbardziej pseudonimowy, a jeśli to możliwe - anonimowy (np. jako dane podsumowujące).

Sklep i e-commerce

Przetwarzamy dane naszych klientów w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zamówienia wybranych produktów, towarów i usług powiązanych, a także ich zapłaty oraz dostawy lub realizacji. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia, korzystamy z usług dostawców usług, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i przewozowych, w celu realizacji dostawy, lub realizacji na rzecz naszych klientów. W celu realizacji transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są określane jako takie w kontekście procesu zamówienia lub porównywalnego nabycia i obejmują informacje niezbędne do dostawy lub udostępnienia i rozliczenia, jak również dane kontaktowe, aby można było przeprowadzić ewentualne konsultacje.

Usługi agencyjne

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług umownych, które mogą obejmować na przykład doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, rozwój/konsulting lub konserwację oprogramowania i projektów, wdrażanie kampanii i procesów, obsługę, administrację serwerami, usługi analizy danych/konsulting oraz usługi szkoleniowe.

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przetwarzamy dane uczestników naszych usług edukacyjnych i szkoleniowych (zwanych jednolicie "kursantami") w celu świadczenia na ich rzecz naszych usług szkoleniowych. Przetwarzane w tym kontekście dane, charakter, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania wynikają z leżącego u podstaw stosunku umownego i szkoleniowego. Formy przetwarzania obejmują również ocenę wyników i ewaluację naszych usług oraz usług nauczycieli.

W ramach naszej działalności możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych, w szczególności informacje o stanie zdrowia uczestników szkoleń i studentów, jak również dane ujawniające pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub ideologiczne. W tym celu uzyskujemy w razie potrzeby wyraźną zgodę uczestników szkoleń, a w przeciwnym razie przetwarzamy dane szczególnych kategorii tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług szkoleniowych, do celów ochrony zdrowia, ochrony socjalnej lub ochrony żywotnych interesów uczestników szkoleń.

Jeśli jest to konieczne dla realizacji naszej umowy, dla ochrony żywotnych interesów lub wymagane przez prawo, lub jeśli mamy zgodę uczestników szkolenia, ujawniamy lub przekazujemy dane uczestników szkolenia osobom trzecim lub agentom, takim jak urzędy lub w dziedzinie IT, usług biurowych lub podobnych usług, zgodnie z wymogami prawa zawodowego.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Klienci; potencjalni klienci; partnerzy biznesowi i kontraktowi; uczniowie/ studenci/ uczestnicy.
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta; środki bezpieczeństwa; prośby o kontakt i komunikacja; procedury biurowe i organizacyjne; zarządzanie i odpowiadanie na prośby; pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych); profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawy prawne: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO).

Wykorzystanie platform internetowych do celów ofertowych i sprzedażowych

Oferujemy nasze usługi na platformach internetowych obsługiwanych przez innych usługodawców. W tym kontekście oprócz naszych wskazówek dotyczących ochrony danych obowiązują również wskazówki dotyczące ochrony danych tych platform. Dotyczy to w szczególności realizacji procesu płatności oraz procedur stosowanych na platformach do pomiaru zasięgu i marketingu opartego na zainteresowaniach.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Podmioty danych: Klienci.
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Amazon: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; Dostawca usług: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. i Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą przy 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium, Niemcy (łącznie "Amazon Europe"), spółka dominująca: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; strona internetowa: https://www.amazon.de/; polityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; dostawca usług: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria; strona internetowa: https://www.ebay.de/; polityka prywatności: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Rynek internetowy dla handlu elektronicznego; Dostawca usług: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Niemcy ; strona internetowa: https://www.rakuten.de/; polityka prywatności: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu

W celu bezpiecznego i efektywnego udostępniania naszej oferty online korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, jak również z usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach udostępniania oferty hostingowej mogą obejmować wszystkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach korzystania i komunikacji. Regularnie obejmuje to adres IP, który jest niezbędny do dostarczenia treści oferty online do przeglądarek, a także wszystkie wpisy dokonane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: my sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę otwieranych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona) oraz z reguły adresy IP i dostawcę żądającego. Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony w celach bezpieczeństwa, np. w celu zapobiegania przeciążeniu serwera (zwłaszcza w przypadku ataków agresywnych, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony w celu zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności; usuwanie danych: Informacje z plików logów są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.
 • Sieć dostarczania treści: Korzystamy z "sieci dostarczania treści" (CDN). CDN to usługa, za pomocą której zawartość oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafiki lub skrypty programów, mogą być dostarczane szybciej i bezpieczniej za pomocą rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet.
 • WordPress.com: Platforma hostingowa dla blogów / stron internetowych; Dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Strona internetowa: https://wordpress.com; Polityka prywatności: https://automattic.com/de/privacy/; Umowa dotycząca realizacji zamówienia: zawarta z dostawcą: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogi i media publikacyjne

Korzystamy z blogów lub porównywalnych środków komunikacji i publikacji online (dalej jako "medium publikacji"). Dane czytelników przetwarzane są na potrzeby medium tylko w zakresie niezbędnym do prezentacji i komunikacji między autorami a czytelnikami lub ze względów bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych osób odwiedzających nasze medium w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza online); zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; środki bezpieczeństwa; administracja i odpowiedzi na zapytania.
 • Podstawy prawne: realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Uwagi i komentarze: Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP mogą być przechowywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby ktoś w komentarzach i wpisach pozostawił treści niezgodne z prawem (obelgi, niedozwolona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sami możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za dany komentarz lub wpis i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, na podstawie naszych uzasadnionych interesów, do przetwarzania danych użytkowników w celu wykrywania spamu. Na tej samej podstawie prawnej zastrzegamy sobie prawo, w przypadku ankiet, do przechowywania adresów IP użytkowników przez okres ich trwania oraz do stosowania plików cookie w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania. Dane osobowe podane w ramach komentarzy i wypowiedzi, wszelkie dane kontaktowe i informacje o stronie internetowej, jak również informacje związane z treścią będą przez nas trwale przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.
 • Pobieranie emojis i uśmieszków WordPress: Pobieranie emojis i uśmieszków WordPress - W ramach naszego bloga WordPress, w celu sprawnej integracji elementów treści, wykorzystywane są graficzne emojis (lub uśmieszki), czyli małe pliki graficzne wyrażające emocje, pozyskiwane z zewnętrznych serwerów. Dostawcy serwerów zbierają adresy IP użytkowników. Jest to konieczne, aby pliki emoji mogły zostać przesłane do przeglądarek użytkowników; dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; strona internetowa: https://automattic.com; polityka prywatności: https://automattic.com/privacy.
 • Zdjęcia profilowe z Gravatar: Zdjęcia profilowe - W ramach naszej oferty online, a w szczególności na blogu, korzystamy z usługi Gravatar. Gravatar jest serwisem, w którym użytkownicy mogą rejestrować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Jeśli użytkownicy zostawiają wpisy lub komentarze na innych stronach internetowych (w szczególności na blogach), podając odpowiedni adres e-mail, ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok wpisów lub komentarzy. W tym celu adres e-mail podany przez użytkowników jest przekazywany do Gravatar w formie zaszyfrowanej, aby sprawdzić, czy profil jest dla niego przechowywany. Jest to jedyny cel przekazywania adresu e-mail. Nie jest on używany do innych celów, a następnie jest usuwany. Korzystanie z Gravatar wynika z naszych uzasadnionych interesów, ponieważ używamy Gravatar, aby zaoferować autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji ich postów za pomocą zdjęcia profilowego. Wyświetlając obrazki, Gravatar uzyskuje adres IP użytkowników, ponieważ jest to niezbędne do komunikacji pomiędzy przeglądarką a usługą online. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby obrazek użytkownika powiązany z ich adresem e-mail w serwisie Gravatar pojawiał się w komentarzach, powinni używać do komentowania adresu e-mail, który nie jest zarejestrowany w serwisie Gravatar. Zaznaczamy również, że możliwe jest również użycie anonimowego adresu e-mail lub nie używanie żadnego adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy; dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; strona internetowa: https://automattic.com; polityka prywatności: https://automattic.com/privacy.

Zarządzanie kontaktami i zapytaniami

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), jak również w ramach istniejących relacji z użytkownikami i relacji biznesowych, dane osób pytających są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania kontaktowe i wszelkie żądane środki.

Odpowiedź na zapytania kontaktowe oraz zarządzanie danymi kontaktowymi i danymi zapytania w kontekście stosunków umownych lub przedumownych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub udzielenia odpowiedzi na (przed)umowne zapytania, a także w oparciu o uzasadnione interesy związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania oraz utrzymywaniem relacji z użytkownikami lub relacji biznesowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania danych: prośby o kontakt i komunikacja; świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy przekazane nam w tym kontekście dane w celu realizacji przekazanego zapytania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w ramach przedumownych i umownych stosunków handlowych, o ile jest to konieczne do ich realizacji, a poza tym na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów partnerów komunikacyjnych w zakresie odpowiedzi na zapytania oraz naszych prawnych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (zwana również "pomiarem zasięgu") służy do oceny przepływu osób odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowanie, zainteresowania lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, jako wartości pseudonimiczne. Za pomocą analizy zasięgu możemy na przykład rozpoznać, w jakim czasie nasza oferta online, jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub zachęcają do ponownego użycia. W ten sam sposób możemy zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analityki internetowej możemy również stosować procedury testowe, na przykład w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

W tym celu mogą być tworzone profile, tj. dane podsumowujące proces użytkowania, a informacje mogą być zapisywane w przeglądarce lub urządzeniu końcowym i z niego odczytywane, chyba że poniżej podano inaczej. Gromadzone informacje obejmują w szczególności odwiedzane strony internetowe i elementy na nich wykorzystywane, jak również informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie korzystania. Jeżeli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie przez nas lub przez dostawców usług, z których korzystamy, ich danych dotyczących lokalizacji, dane te mogą być również przetwarzane.

Adresy IP użytkowników są również przechowywane. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak procedurę maskowania IP (tzn. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). Zasadniczo, w kontekście analizy internetowej, testów A/B i optymalizacji, nie są zapisywane żadne jasne dane użytkowników (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy stosowanego oprogramowania nie znają rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości); profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Google Analytics: analityka internetowa, pomiar zasięgu, a także pomiar przepływu użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych online, które mogą obejmować w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub wyświetlanie treści promocyjnych i innych (zwanych łącznie "treściami") w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników oraz pomiar ich skuteczności.

W tym celu tworzone są i zapisywane w pliku tzw. profile użytkownika (tzw. "cookie") lub stosowane są podobne procedury, za pomocą których zapisywane są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji wyżej wymienionych treści. Informacje te mogą obejmować np. oglądane treści, odwiedzane strony internetowe, wykorzystywane sieci online, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie korzystania i używanych funkcjach. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych dotyczących jego lokalizacji, mogą one również zostać przetworzone.

Adresy IP użytkowników są również przechowywane. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak dostępne procedury maskowania IP (tzn. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, w ramach procesu marketingu online nie są zapisywane żadne jasne dane użytkowników (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu online, nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach są z reguły zapisywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później z reguły odczytywane na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej procedury marketingu online i analizowane w celu wyświetlania treści, jak również uzupełniane o dalsze dane i zapisywane na serwerze dostawcy procedury marketingu online.

W wyjątkowych przypadkach do profili mogą zostać przypisane jednoznaczne dane. Dzieje się tak w przypadku, gdy np. użytkownicy są członkami sieci społecznościowej, z której procedury marketingu online korzystamy, a sieć ta łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Zwracamy uwagę, że użytkownicy mogą dokonać dodatkowych ustaleń z oferentami, np. poprzez wyrażenie zgody w ramach procesu rejestracji.

Zasadniczo otrzymujemy dostęp tylko do podsumowanych informacji o powodzeniu naszych reklam. W ramach tzw. pomiaru konwersji możemy jednak sprawdzić, które z naszych procesów marketingowych online doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji jest wykorzystywany wyłącznie do analizy powodzenia naszych działań marketingowych.

O ile nie podano inaczej, prosimy przyjąć, że stosowane pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników przetwarzane są na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usług). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: remarketing; targetowanie (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia celów marketingowych lub innych treści); marketing; profilowanie z wykorzystaniem informacji dotyczących użytkownika (tworzenie profili użytkowników); pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out): Odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych poszczególnych oferentów oraz do możliwości sprzeciwu udostępnionych oferentom (tzw. "opt-out"). Jeżeli nie określono wyraźnie opcji opt-out, użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy następujące dodatkowe opcje rezygnacji, które są oferowane w skrócie dla poszczególnych obszarów: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych, procedur i usług:

 • Google Ad Manager: Korzystamy z "Google Marketing Platform" (oraz usług takich jak "Google Ad Manager"), aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.) Platforma marketingowa Google charakteryzuje się tym, że reklamy wyświetlane są w czasie rzeczywistym na podstawie przypuszczalnych zainteresowań użytkownika. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy dla i w ramach naszej oferty online w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeżeli np. użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był on zainteresowany w innych ofertach online, jest to określane jako "remarketing"; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adscontrollerterms; W przypadku, gdy Google działa jako podmiot przetwarzający, warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads i pomiar konwersji: wykorzystujemy metodę marketingu online "Google Ads" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani tymi reklamami (tzw. "konwersja"). Ponadto mierzymy konwersję reklam. Poznajemy jednak tylko anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tak zwanym "znacznikiem śledzenia konwersji". Sami jednak nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania, jak również przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych w produktach reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych pomiędzy administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense z personalizowanymi reklamami: Korzystamy z usługi Google Adsense ze spersonalizowanymi reklamami, za pomocą których reklamy są wyświetlane w ramach naszej oferty online i otrzymujemy wynagrodzenie za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych Produktów reklamowych Google: Informacje o Usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami oraz Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense z niespersonalizowanymi reklamami: Korzystamy z usługi Google Adsense z niespersonalizowanymi reklamami, za pomocą których reklamy są wyświetlane w ramach naszej oferty online i otrzymujemy wynagrodzenie za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki ochrony danych osobowych Google Ads Controller-Controller oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targetowanie za pomocą Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, aby wyświetlać reklamy umieszczone w ramach usług reklamowych Google i jego partnerów tylko użytkownikom, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. "Audycje remarketingowe" lub "Audycje Google Analytics"). Za pomocą Audycji Remarketingowych chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Podstawa prawna: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Umowa dotycząca realizacji zamówienia: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Dalsze informacje: Rodzaje przetwarzania danych oraz przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych przez państwa trzecie: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklama Microsoft: remarketing / pomiar konwersji; Dostawca usług: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/; Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Programy partnerskie i linki partnerskie

W naszej ofercie online zamieszczamy tzw. linki partnerskie lub inne odnośniki (które mogą obejmować np. maski wyszukiwania, widżety lub kody rabatowe) do ofert i usług podmiotów trzecich (zwane łącznie "linkami partnerskimi"). Jeśli użytkownicy skorzystają z linków partnerskich lub następnie z ofert, możemy otrzymać prowizję lub inne korzyści od tych osób trzecich (łącznie "Prowizja").

Aby móc sprawdzić, czy użytkownicy skorzystali z oferty linku partnerskiego, konieczne jest, aby odpowiednie podmioty zewnętrzne dowiedziały się, że użytkownicy skorzystali z linku partnerskiego użytego w naszej ofercie online. Przyporządkowanie linków partnerskich do poszczególnych transakcji handlowych lub innych działań (np. zakupów) służy wyłącznie rozliczaniu prowizji i zostanie zlikwidowane, gdy tylko przestanie być potrzebne do tego celu.

Dla celów wyżej wymienionego przyporządkowania linków partnerskich, linki partnerskie mogą być uzupełnione o pewne wartości, które są częścią składową linku lub mogą być przechowywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te mogą obejmować w szczególności: źródłową stronę internetową (referrer), godzinę, identyfikator online operatora strony internetowej, na której umieszczono link partnerski, identyfikator online danej oferty, rodzaj użytego linku, rodzaj oferty oraz identyfikator online użytkownika.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto ich wykorzystanie może być elementem naszych (przed)umownych usług, pod warunkiem, że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tych ramach. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w efektywnym, ekonomicznym i przyjaznym dla odbiorcy świadczeniu usług). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy); dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online); klienci.
 • Cele przetwarzania danych: śledzenie podmiotów stowarzyszonych; świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Amazon Program Partnerski: partnerski program afiliacyjny (Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jednej z jej spółek zależnych); Usługodawca: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. i Amazon Media EU S.à.r.l., wszystkie cztery z siedzibą pod adresem 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, oraz Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Monachium, Niemcy (łącznie "Amazon Europe"); spółka dominująca: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; strona internetowa: https://www.amazon.de; polityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Sieć partnerska eBay: Program partnerski marketingu afiliacyjnego; dostawca usług: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; strona internetowa: https://partnernetwork.ebay.de; polityka prywatności: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Opinie klientów i procedury oceny

Uczestniczymy w procesach recenzowania i oceniania w celu oceny, optymalizacji i promocji naszych usług. Jeśli użytkownicy oceniają nas lub w inny sposób przekazują opinie za pośrednictwem uczestniczących platform ratingowych lub procedur, zastosowanie mają również ogólne warunki handlowe lub użytkowe oraz informacje o ochronie danych osobowych dostawców. Z reguły ocena wymaga również rejestracji u odpowiednich oferentów.

W celu zapewnienia, że osoby oceniające rzeczywiście skorzystały z naszych usług, za zgodą klienta przekazujemy wymagane do tego dane dotyczące klienta i wykorzystanej usługi (w tym nazwisko, adres e-mail i numer zamówienia lub numer artykułu) do odpowiedniej platformy ratingowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji autentyczności użytkownika.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Klienci; użytkownicy (np. odwiedzający strony internetowe, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza online); marketing.
 • Podstawy prawne: zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze uwagi dotyczące operacji, procedur i usług przetwarzania danych:

Widżet oceny: do naszej oferty online włączamy tak zwane "widgety ratingowe". Widget jest elementem funkcjonalnym i treściowym zintegrowanym z naszą ofertą online, który wyświetla zmienne informacje. Może on być wyświetlany np. w formie pieczęci lub porównywalnego elementu, czasami nazywanego również "odznaką". W tym przypadku odpowiednia treść widgetu jest wyświetlana w ramach naszej oferty online, ale jest ona w tym momencie pobierana z serwerów danego dostawcy widgetu. Jest to jedyny sposób, aby zawsze pokazywać aktualną zawartość, w szczególności aktualną ocenę. W tym celu musi zostać nawiązane połączenie danych ze strony internetowej wywołanej w ramach naszej oferty online z serwerem dostawcy widgetu, a dostawca widgetu otrzymuje określone dane techniczne (dane dostępu, w tym adres IP), które są niezbędne, aby zawartość widgetu mogła zostać dostarczona do przeglądarki użytkownika. Ponadto, dostawca widgetów otrzymuje informacje, że użytkownicy odwiedzili naszą ofertę online. Informacje te mogą być przechowywane w pliku cookie i wykorzystywane przez dostawcę widgetów do identyfikacji, które oferty online biorące udział w procesie oceny zostały odwiedzone przez użytkownika. Informacje te mogą być zapisywane w profilu użytkownika i wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynkowych.

Obecność w sieciach społecznościowych (social media)

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych i w tym kontekście przetwarzamy dane użytkowników, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to powodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ np. może utrudnić egzekwowanie praw użytkowników.

Ponadto, dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane w sieciach społecznościowych do celów badania rynku i reklamy. Na przykład na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań mogą być tworzone profile użytkowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane np. do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są z reguły pliki cookie, w których przechowywane są informacje o sposobie użytkowania i zainteresowaniach użytkowników. Ponadto w profilach użytkowania mogą być zapisywane również dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia poszczególnych form przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do oświadczeń o ochronie danych osobowych oraz informacji udostępnianych przez operatorów poszczególnych sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy również uwagę na to, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: prośby o kontakt i komunikacja; informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza online); marketing.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty online włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są pobierane z serwerów odpowiednich oferentów (zwanych dalej "oferentami zewnętrznymi"). Mogą to być np. grafiki, filmy wideo lub mapy miast (dalej jednolicie zwane "treścią").

Integracja wymaga zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści przetwarzały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogłyby przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlania tych treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z takich treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Pixel tags" mogą być wykorzystywane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimiczne informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W pozostałych przypadkach dane użytkowników przetwarzane są na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w efektywnych, ekonomicznych i przyjaznych dla odbiorcy usługach). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; świadczenie usług umownych i obsługa klienta; profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników); marketing.
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Integracja oprogramowania, skryptów lub frameworków firm trzecich (np. jQuery): włączamy do naszej oferty online oprogramowanie, które pobieramy z serwerów innych oferentów (np. biblioteki funkcji, które wykorzystujemy w celu prezentacji lub ułatwienia obsługi naszej oferty online). Dani dostawcy pobierają przy tym adres IP użytkownika i mogą go przetwarzać w celu przesłania oprogramowania do przeglądarki użytkownika oraz w celach bezpieczeństwa, jak również w celu oceny i optymalizacji swojej oferty. - Do naszej oferty online włączamy oprogramowanie, które pobieramy z serwerów innych oferentów (np. biblioteki funkcji, które wykorzystujemy w celu wyświetlania lub ułatwienia korzystania z naszej oferty online). Dani dostawcy pobierają przy tym adres IP użytkowników i mogą go przetwarzać w celu przesłania oprogramowania do przeglądarki użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa oraz oceny i optymalizacji swojej oferty.
 • Font Awesome: Wyświetlanie czcionek i symboli; dostawca usług: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Strona internetowa: https://fontawesome.com/; Polityka prywatności: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja ta wynika z naszych uzasadnionych interesów w zakresie bezpiecznego technicznie, bezobsługowego i wydajnego korzystania z czcionek, ich jednolitej prezentacji oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Wtyczki i zawartość Twittera: Wtyczki i przyciski Twittera - Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, wideo lub tekst oraz przyciski, które pozwalają użytkownikom na udostępnianie treści z tej oferty online w ramach Twittera; Dostawca usług: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, Spółka dominująca: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; strona internetowa: https://twitter.com/de; polityka prywatności: https://twitter.com/privacy, (ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://www.youtube.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; filmy wideo YouTube są zintegrowane poprzez specjalną domenę (rozpoznawalną przez komponent "youtube-nocookie") w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych", w którym nie są gromadzone żadne pliki cookie dotyczące działań użytkownika w celu personalizacji odtwarzania wideo. Niemniej jednak, informacje dotyczące interakcji użytkownika z filmem (np. zapamiętanie ostatniego punktu odtwarzania), mogą być przechowywane; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.youtube.com; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: treści wideo; dostawca usług: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Strona internetowa: https://vimeo.com; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do Polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy), jak również do opcji rezygnacji z Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawień Google dotyczących wykorzystania danych w celach marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Narzędzia zarządzania, organizacji i wsparcia

W celu organizacji, zarządzania, planowania i świadczenia naszych usług korzystamy z usług, platform i oprogramowania innych dostawców (zwanych dalej "Dostawcami zewnętrznymi"). Przy wyborze usługodawców zewnętrznych i ich usług przestrzegamy wymogów prawnych.

W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych. Może to dotyczyć różnych danych, które przetwarzamy zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane te mogą obejmować w szczególności dane główne i dane kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści.

Jeśli użytkownicy są kierowani do dostawców zewnętrznych lub ich oprogramowania lub platform w ramach komunikacji, działalności gospodarczej lub innych relacji z nami, dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane użytkowe i metadane w celach bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub w celach marketingowych. W związku z tym prosimy o przestrzeganie informacji o ochronie danych osobowych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Uwagi dotyczące podstawy prawnej: Jeżeli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto ich wykorzystanie może być elementem naszych (przed)umownych usług, pod warunkiem, że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w tych ramach. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w efektywnym, ekonomicznym i przyjaznym dla odbiorcy świadczeniu usług). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy); dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online); dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni; użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO); realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO); uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dalsze wskazówki dotyczące procesów, procedur i usług przetwarzania danych:

 • Inni dostawcy usług

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie prywatności, gdy tylko jest to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu danych przez nas dokonywane. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zmiany te będą wymagały aktu współpracy z Państwa strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie i prosimy o sprawdzenie tych informacji przed skontaktowaniem się z nami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do różnych praw w ramach GDPR, które wynikają w szczególności z art. 15-21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane oraz informacji o tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo, zgodnie z prawem, zażądać uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych lub alternatywnie, zgodnie z wymogami prawnymi, zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi, lub do zażądania ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie.
 • Skarga do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza wymogi GDPR.

Definicje

Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej Polityce Prywatności. Wiele z tych terminów pochodzi z przepisów prawa i zostało zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Poniższe objaśnienia mają natomiast na celu przede wszystkim ułatwienie zrozumienia. Terminy są uporządkowane alfabetycznie.

 • Śledzenie afiliacji: W ramach affiliate tracking rejestrowane są linki, za pomocą których strony linkujące odsyłają użytkowników do stron z ofertami produktów lub innych. Operatorzy poszczególnych stron linkujących mogą otrzymać prowizję, jeśli użytkownicy skorzystają z tych tzw. linków partnerskich, a następnie z oferty (np. kupią towary lub skorzystają z usług). W tym celu konieczne jest, aby operatorzy mogli śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani określonymi ofertami, korzystają z nich za pośrednictwem linków partnerskich. Dlatego też dla funkcjonalności linków partnerskich konieczne jest uzupełnienie ich o pewne wartości, które stają się częścią linku lub są zapisywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te obejmują w szczególności źródłową stronę internetową (referrer), godzinę, identyfikator online operatora strony internetowej, na której umieszczono link partnerski, identyfikator online danej oferty, identyfikator online użytkownika, jak również wartości specyficzne dla śledzenia, takie jak np. identyfikator nośnika reklamy, identyfikator partnera i kategoryzacje.
 • Miara przeliczeniowa: Pomiar konwersji (określany również jako "ocena akcji odwiedzin") jest metodą wykorzystywaną do określenia skuteczności działań marketingowych. Zazwyczaj odbywa się to poprzez przechowywanie pliku cookie na urządzeniach użytkowników w witrynach, w których odbywają się działania marketingowe, a następnie ponowne jego pobranie w witrynie docelowej. Dzięki temu możemy na przykład śledzić, czy reklamy, które umieściliśmy na innych stronach internetowych, odniosły sukces.
 • Dane osobowe: "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników: Przetwarzanie "profili z informacjami dotyczącymi użytkownika", w skrócie "profili", obejmuje każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do analizy, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące danych demograficznych, zachowania i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich zawartością itp.) (np. zainteresowania określonymi treściami lub produktami, zachowania związane z kliknięciami na stronie internetowej lub lokalizacją). Do celów profilowania często wykorzystywane są pliki cookie i sygnalizatory WWW.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (znany również jako web analytics) jest używany do oceny przepływu odwiedzających do oferty online i może obejmować zachowanie odwiedzających lub zainteresowanie określonymi informacjami, takimi jak zawartość strony internetowej. Za pomocą analizy zasięgu właściciele stron internetowych mogą dowiedzieć się na przykład, o której godzinie odwiedzający odwiedzają ich stronę i jakie treści ich interesują. Dzięki temu mogą oni np. lepiej dostosować zawartość strony do potrzeb odwiedzających. W celu analizy zasięgu często stosuje się pseudonimowe pliki cookie i sygnalizatory WWW, aby rozpoznać powracających użytkowników i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjną analizę korzystania z oferty online.
 • Remarketing: "Remarketing" lub "retargeting" polega na tym, że np. w celach reklamowych odnotowuje się, jakimi produktami użytkownik był zainteresowany na danej stronie internetowej, aby przypomnieć mu o tych produktach na innych stronach internetowych, np. w reklamach.
 • Kontroler: "Kontroler" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w sposób automatyczny, czy też nie. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdą operację na danych, czy to zbieranie, ocenę, przechowywanie, przekazywanie czy usuwanie.
 • Tworzenie grupy docelowej: Tworzenie grup docelowych (lub "custom audiences") polega na określeniu grup docelowych dla celów reklamowych, np. wyświetlania reklam. Na przykład, na podstawie zainteresowania użytkownika określonymi produktami lub tematami w Internecie, można stwierdzić, że użytkownik ten jest zainteresowany reklamami podobnych produktów lub sklepu internetowego, w którym użytkownik oglądał produkty. Z kolei o "lookalike audiences" (lub podobnych grupach docelowych) mówimy wtedy, gdy treści uznane za odpowiednie wyświetlane są użytkownikom, których profile lub zainteresowania przypuszczalnie odpowiadają użytkownikom, dla których utworzono profile. Pliki cookie i sygnalizatory web beacon są z reguły wykorzystywane w celu tworzenia Custom Audiences i Lookalike Audiences.

Niemiecka wersja stworzona przez "Datenschutz-Generator.de" - Dziękujemy! RA Dr.Schwenke

Porównaj przedmioty
 • Całkowity (0)
Porównać